Nacionalna sigurnost - Izrael  
 
Četvrtak, 15. ožujka 2007.
Noćni let od Zagreba, preko Budimpešte, do Tel Aviva. U šest ujutro stižemo u kibuc Mizru, sedam kilometara od Nazareta. Ceremonija početka seminara o nacionalnoj sigurnosti počinje predstavljanjem sudionika i uprave Galillee Collegea. Sudionici su iz Etiopije, Hrvatske, Indonezije, Kenije, Mađarske, Nigerije, Poljske, Rumunjske, SAD-a i Singapura (pet viših časnika, šest ljudi sa sveučilišta, tri vladina dužnosnika).
 
jeruzalem_pogled_s_maslinove_gore
 
Jeruzalem - pogled s Maslinove gore 
 
Galillee College javna je međunarodna institucija koja nudi niz programa za izobrazbu menadžera, vodstava i dužnosnika u različitim područjima: nacionalne sigurnosti, obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, upravljanja korporacijama, ljudskim potencijalima, nevladinim organizacijama i sl. Seminar o nacionalnoj sigurnosti organizira Međunarodni centar za studij nacionalne sigurnosti Galillee Collegea. Smještaj sudionika i program organiziran je u kibucu Mizri. Nekad je većina Židova živjela u kibucima, zadružnim farmama u kojima nije bilo privatnog vlasništva. Danas u kibucima živi otprilike 1,5% stanovništva. No, kibuci nisu više samo poljoprivredne zadruge. U Mizri živi 750 ljudi, rade i upravljaju i dvjema tvornicama. Mladi napuštaju kibuc, a stari traže nova rješenja. Tvrde, već dogodine bit će velikih promjena.
 
Program je opsežan i nema "rupa" u rasporedu. Ukupan broj sati veći je od broja sati dvosemestralnog predmeta na fakultetu. Predavanja i rasprave na rasporedu su svakog dana od 8.30 do večere. Subotom su na programu cjelodnevni izleti, a nedjelja je radni dan. Predavači su sveučilišni profesori, generali i visoki časnici s iskustvom na odgovornim dužnostima u sustavu nacionalne sigurnosti. Oni koji nisu na sveučilištu ili nisu vladini dužnosnici uglavnom rade u privatnim tvrtkama koje su u funkciji nacionalne sigurnosti.
Petak, 16. ožujka 2007.
Prof. A. Soffer šef je Katedre za geostrategiju Sveučilišta u Haifi. Procjene budućeg nacionalnog i globalnog razvoja izvodi iz činjenica, a ne podilazi vladajućim nacionalnim ili globalnim ideologijama. A činjenice su neumoljive. Ograničavajući su čimbenici globalnog razvoja energija, demografija, voda, okoliš. Težište je njegova izlaganja na demografiji. Zapad je svjestan demografskog deficita.
 
bahai_vrtovi_haifa
Bahai vrtovi u Haifi
 
Ruski predsjednik Putin prije nekoliko mjeseci govorio je o demografskoj tragediji i potrebi da žene više rađaju. Švedski ministar govori isto. Činjenica je da Europa stari i da će EU 2025. biti društvo staraca. Budućnost pripada trećem svijetu bez obzira na to što razvijene zemlje imaju nadmoć u naoružanju, tehnologiji, nuklearnim bombama. Bogati podižu ograde prema nerazvijenim susjedima (SAD prema Meksiku), EU prema ostalom svijetu (čak ni prihvatilišta za azilante ne otvaraju unutar granica EU). Migracije unutar EU neće bitno promijeniti negativne demografske tokove (pola milijuna Poljaka završilo je u Londonu u posljednjih nekoliko godina; Irska preferira imigrante iz katoličkih zemalja). S druge strane, islamska populacija danas broji 1,7 milijardi ljudi, a prije sedamdesetak godina bilo ih je "samo" 200 milijuna. Uskoro će Kina i Indija zajedno imati tri milijarde stanovnika što je polovica današnje svjetske populacije.
 
Demografski je čimbenik presudan i za nacionalnu politiku Izraela koji danas ima 7,2 milijuna ljudi. Izraelska politika pristaje na prepuštanje teritorija osvojenih u ratu 1967. (pojas Gaze, Zapadna obala, Golanska visoravan) jer ako to ne učini, Židovi mogu uskoro postati manjina u vlastitoj državi.
 
Promjene su globalne: 1900. godine 86% stanovništva svijeta činila je ruralna populacija; 2000. godine 45%, a procjenjuje se da će 2025. ruralna populacija pasti na 38%. Megagradovi s nekoliko desetaka milijuna stanovnika stalno će rasti, ali neće svi biti "svjetski" gradovi oni u kojima je smještena svjetska moć i o kojima ovisi svjetski poredak. Disproporcija u distribuciji svjetske moći i stanovništva bit će stalan izvor tenzija u postojećem svjetskom poretku i nacionalnoj sigurnosti.
Subota, 17. ožujka 2007.
Izrael i Bliski istok: prošlost, sadašnjost i budućnost. Ključna riječ koja objašnjava područje nacionalne sigurnosti jest prijetnja. Nacionalna sigurnost odgovor je na ugrožavanje opstanka države (nacije) ili na prijetnje njezinim vitalnim interesima. Prijetnje mogu biti fizičke, vojne, psihološke, duhovne, kulturne Židovi su od poraza kod Masade i gubitka države u prvom stoljeću bili stalno izloženi pogibelji, a u Drugom svjetskom ratu i genocidu.
 
Nakon rata, 1948., stvorena je nova država Izrael uz velike žrtve za priznavanje, identitet i opstanak. I danas je Izrael izložen terorističkim napadima i prijetnjama da ga treba izbrisati sa zemljopisne karte. Zato su Izraelci svjesni i uloge države i važnosti nacionalne sigurnosti u što ulažu 10-11% BDP-a. No, svjesni su da izlaz nije u povećanju odgovora na prijetnje, već u reduciranju prijetnji: uspostavom mjera povjerenja sa susjedima.
 
Problem sigurnosti i budućnosti izraelske države može se shvatiti tek nakon što se proputuje Izraelom. A u tijeku dvaju izleta vidjeli smo Nazaret, Kanu, Galilejsko jezero, prošli Golansku visoravan duž libanonske i sirijske granice. Pratili smo rijeku Jordan od Galilejskog jezera do Mrtvog mora, hodočastili u Jeruzalem, zaobišli Zapadnu obalu, bili u Tel Avivu, Natanji i Haifi.
 
Domovina Židova (Obećana zemlja, Kanaan, Judeja, Samarija, Palestina, odnosno današnji Izrael) prostor je na kojemu su rođene tri svjetske monoteističke religije: judaizam, kršćanstvo i islam. Grob kralja Davida tek je nekoliko desetaka metara udaljen od mjesta posljednje večere Isusa Krista. Budućnost je ovdje dio prošlosti. Svako nasilje prema bilo čijoj prošlosti nasilje je prema identitetu kulture i nacije suvremenika. Na ishodištu europske kulture i civilizacije sve se modernističke i globalističke koncepcije doimaju kao prigodni tehnički projekti.
 
getsemanski_vrt_sa_crkvom_agonije

 Getsemanski vrt sa crkvom Agonije
Nedjelja, 18. ožujka 2007.
Strategija je dugo vremena bila vojni termin: kako se koristiti vojnim snagama radi postizanja pobjede u ratu. Poznata je ona Clausewitzeva "Rat je produžetak politike drugim sredstvima". Međutim, suvremeno poimanje "velike strategije" nameće drugu logiku: cilj rata jest uspostava boljeg mira. Znači, nije nužno pobijediti u ratu ako je moguće doći do boljeg mira. Danas je cilj politike kako izbjeći rat. McNamara još je određeniji: "Danas više ne postoji nešto poput vojne strategije, postoji samo upravljanje krizama".
 
Kako se upravlja krizom "na području bivše Jugoslavije", iskusili smo na vlastitoj koži kada smo pristali da drugi ponovno odlučuju o našoj sudbini. A oni odlučuju na "znanstvenoj osnovi". Jer, prema Riemannovu modelu "smirivanja sukoba", akterima treba nametnuti izvana takve uvjete koji "omogućuju /da se dođe/ do održiva razvoja u kojem su svi pobjednici... Ne traži se pravednost ili rješavanje uzroka sukoba, nego se nastoji djelovati na aktere nudeći im određene pogodnosti u zamjenu za odustajanje od sukoba".  
 
Globalni stratezi i upravljači krizama "ne traže pravednost ili rješavanje uzroka sukoba", već traže od aktera da odustanu od svojih vrijednosti i interesa. Globalisti su pak odustali od temeljnih ljudskih prava: slobode, istine, pravde, dostojanstva čovjeka. U zamjenu nude "nova ljudska prava": slobodan protok novca, robe i usluga. Nedavno preminuli francuski filozof Jean Baudrillard je u pravu. Ne postoji analogija između termina "globalno" i "univerzalno". Ljudska prava, sloboda, kultura i demokracija univerzalne su vrijednosti. Nasuprot tome, tehnologija, tržište, turizam i informacija globalne su vrijednosti. Naša društva i kulture nestaju u globalnom jer smo izgubili vlastitu posebnost i odrekli se svojih vrijednosti.
Ponedjeljak, 19. ožujka 2007.
Terorizam je jedna od središnjih tema na koju se vraćamo u nekoliko navrata: terorizam na internetu, međunarodni terorizam (strategije, ciljevi, buduće prijetnje), nekonvencionalni terorizam, antiterorističke zadaće izraelske policije. Terorizam je globalna činjenica. Nije posebno vezan ni uz jednu državu, religiju, kulturu, ideologiju. Nema konsenzusa o definiciji terorizma, ne postoji jednoznačni profil terorista. No, postoji promjena svjetske politike, strateška promjena, nakon terorističkog napada na WTC 11. rujna.
 
crkvasv._groba_gospodnjeg
 
 Crkva Sv. groba Gospodnjeg
 
Za Izrael terorizam nije teorijsko pitanje, već pitanje opstanka. Samo od 2000. do 2006. u terorističkim akcijama poginulo je više od 1000 civila. Ciljevi terorista su VIP, strateške i javne instalacije, nacionalni simboli. Izraelska je policija razvila vlastiti antiteroristički model prevencije: a) ranim zaustavljanjem terorističkih napada (kvalitetnim izvještajnim radom); b) podizanjem zaštitne ograde (podignuto je 700 kilometara  ograde oko Zapadne obale); c) sigurnosnim mjerama (kamere, stražari, provjera prtljage, gostiju restorana i dućana itd.). Nakon 11. rujna sve su zemlje naučile da i vlastite izvještajne službe moraju međusobno surađivati. Izraelske izvještajne službe dobro surađuju s policijom u vezi s terorizmom, čak i ako šefovi službi nisu međusobno u dobrim odnosima.
 
Mnoštvo podataka o terorističkim organizacijama, mrežama, napadima, važnim datumima. Upozorenja da se zbog terorizma ne može generalizirati niti se mogu optuživati cijeli narodi i religije. Ali uz argumentaciju da međunarodni terorizam ne bi mogao postojati bez potpore određenih država i njihovih režima.
 
Navečer čitam Baudrillarda: "Terorizam nije proizvod tradicionalne povijesti anarhizma, nihilizma ili fanatizma. On je umjesto toga suvremeni partner globalizacije. Da bi se identificirale njegove osnovne značajke, nužno je provesti kratku genealogiju globalizacije, posebno njezin odnos prema pojedinačnom i univerzalnom".
Utorak, 20. ožujka 2007.
Fronta domovinske sigurnosti. Izraelska država nije razvila samo sustave za obranu od terorizma nego i "frontu domovinske sigurnosti" u slučaju prirodnih katastrofa, velike skale nesreća što ih čovjek može prouzročiti, u slučaju izloženosti napadu kemijsko-biološkim oružjem. Impresivan je napor kojim se gradi sam sustav, a i same su mjere impresivne.
 
Na primjer, nakon rata 1983. donesen je zakon po kojemu svi novi stanovi moraju imati skloništa izgrađena prema strogim standardima. Sustav uključuje doktrinu, participaciju i konsolidaciju vlasti i institucija, obuku i opremu stanovništva, mjere i operativne planove. Asocijacija se nameće sama po sebi: kakav sustav mi imamo u Hrvatskoj? Karlovački primjer upozorava da nismo u stanju reagirati ni u slučaju stradanjapojedinca. Kamo je nestalo iskustvo iz Domovinskog rata?
 
 
nazaret
 Nazaret
 
Usput. Na služenje vojnog roka ide se sa 18 godina. Muškarci služe vojsku tri godine, žene dvije. Nakon odsluženja vojnog roka, Izraelci su idućih 25 godina svake godine mjesec dana u pričuvi. Policija broji 28.000 pripadnika. Ali, policija ima i pričuvni sastav od 75.000 dragovoljaca od kojih 25.000 jednom u tjednu radi 8 sati u odori i s oružjem. Svugdje u svijetu vojska, policija i izvještajne službe tvore okosnicu sustava nacionalne sigurnosti. Kako je izraelska država od svog osnutka izložena prijetnjama i napadima, ne iznenađuje podatak da su više od polovice premijera prethodno bili šefovi izvještajnih službi, a većina i visoki časnici.
Srijeda, 21. ožujka 2007.
Vjerujem da nije pogrešan dojam da je Izrael svoje ratno iskustvo, iskustvo u poslovima nacionalne sigurnosti, pretočio u znanje i danas ga uspješno izvozi na međunarodno tržište. Brojni su primjeri kako je državni proračun rasterećen tako što su privatizirani segmenti koji se mogu privatizirati: od kantina i restorana u vojsci do temeljne obuke vojnih pilota u privatnim avioškolama. Tako državne službe daju fizičku zaštitu za samo sedam osoba. Međutim, ministarstva mogu privatnim zaštitarskim tvrtkama platiti fizičku zaštitu svojih dužnosnika, a i stranih službenih delegacija.
 
No, bitna je izraelska vojna industrija. Više od 60% vojne industrije proizvodi za izvoz. Izrael je jedna od šest država koja ima svoje satelite u orbiti oko Zemlje. Prodaje sofisticirane sustave oružja i vojne opreme, sustave bespilotnih letjelica od taktičkih do strateških koje se mogu koristiti ne samo za vojne nego i za mirnodopske svrhe. Nadograđuje različite tipove vojnih zrakoplova i helikoptera, a specijalizirao se za preinake putničkih boeinga u avione za prijevoz tereta itd. Sve smo to  imali prilike vidjeti u RAFAEL-u i izraelskoj svemirskoj industriji.
 
Hi-tech čini danas 40% izraelskog izvoza, a očekuju da će u idućih deset godina narasti na 60%. Zašto? Zato što ulažu 4,9% BDP-a u istraživanje i razvoj i na sedmom su mjestu u svijetu prema ulaganju u istraživanja i razvoj (po glavi stanovnika). Ili, prema drugom pokazatelju: Izrael ima 140 inženjera na 10.000 stanovnika, SAD ima 81, Japan 80, Njemačka 60 itd.
 
Uspjeh takve orijentacije zorno ilustrira sljedeći primjer: izvoz naranča od 1992. do 2002. ostao je na 100 milijuna dolara, a izvoz softvera u istom je razdoblju sa 100 milijuna dolara narastao na 3 milijarde dolara.
Četvrtak, 22. ožujka 2007.
Javna diplomacija. Katkad se termini mijenjaju, ali sadržaj im ostaje isti. Tako je termin "propaganda" zbog uporabe na Istoku postao omražen na Zapadu. Amerikanci su počeli rabiti termine "vrijednosni sustavi", "informacijska politika", odnosno odnedavno "javna diplomacija". Izbor termina važan je jer se "pola političke vlasti sastoji od stvaranja imidža". A to znači da nije više znak jednakosti između nacionalne sigurnosti i jake vojske ili jake ekonomije. Snaga nacionalne sigurnosti krije se u "mekanoj moći": prisiliti druge da se ponašaju na način kako to nama odgovara (a inače se ne bi tako ponašali).
 
jeruzalem_x
Jeruzalem
 
Profesor Ben Mor navodi Josepha Nyea kao autora termina "mekana moć". Kao ravnatelj HIS-a upoznao sam Josepha Nyea 1990-ih u Hrvatskoj. Obišli smo zajedno strateške točke ratišta u Hrvatskoj i Hercegovini. On je tada bio predsjednik NIC-a (Nacionalnog izvještajnog savjeta), tijela koje predsjedniku SAD-a izravno dostavlja izvještajne procjene s preporukama.
 
Javna diplomacija postaje "mekana moć" jer ostvaruje interese svoje zemlje u drugoj zemlji preko informativnih i kulturnih  djelatnosti, međunarodne razmjene osoba, financiranjem nevladinih organizacija, istraživanjem mišljenja strane javnosti itd. Umjesto starih izraza i metoda "politička propaganda" i "psihološke operacije" koristi se izraz "javna diplomacija" jer se i svijet promijenio. Početkom 1950-ih bilo je samo 31% država s parlamentarnom demokracijom. Demokratizacijom, pogotovo raspadom komunističkog sustava, danas 60% svjetskog pučanstva živi u demokratskim zemljama. Posljedica tih promjena jest to da je javnost postala snaga na koju se računa i u vanjskoj politici i u međunarodnim odnosima. A na javnost može se najbolje utjecati "mekanom silom".
Petak, 23. ožujka 2007.
Imidž je važniji od istine. Instruktivno je bilo izlaganje Marka Rogeva, glasnogovornika izraelskog MVP-a. On tvrdi: možete pobijediti na bojišnici, a izgubiti u medijima. Zato novinarima nikada ne treba lagati. No, to ne znači da im uvijek treba reći i cijelu istinu. Posao je medija da budu kritični. Najkritičniji su prema Izraelu izraelski mediji: prikazuju političare kao korumpirane, vladu kao nesposobnu itd. Većina negativnih priča u stranim medijima dolazi iz izraelskih medija. Nacionalni mediji uvijek utječu na međunarodne medije i zato je obveza dati prednost lokalnim medijima.
 
Glasnogovornik mora uvijek znati više od novinara. Zato je on stalno nazočan sastancima sa svojim ministrom. Novinarima priopćava onoliko koliko je nužno. Jer, mediji su ekstremno površni. Zanimljiva je sljedeća njegova ocjena. Zbog eksplozije informacija, pogotovo na internetu, klasične novine papirnata izdanja postaju važnije "jer se moramo na nekoga osloniti, nekome dati povjerenje".
Nedjelja, 25. ožujka 2007.  
general_dr._baruch_levy_predsjednik_tzeveta

Sastanak s generalom dr. Baruchom Levyjem, predsjednikom Tzeveta (udruga ratnih veterana izraelske vojske). Članstvo je u Tzevetu dragovoljno, a imaju otprilike 31.000 članova. Udruga okuplja samo časnike. Među ostalima, članovi su udruge veterana i predsjednik države, predsjednik vlade, ministri, zastupnici u Knessetu itd. Pukovnik V. Rajković pozvao je generala B. Levyja na međunarodnu konferenciju udruga veterana koja se u jesen organizira u Zagrebu. 
Ponedjeljak, 26. ožujka 2007.
Prijepodne prezentacije tematskih analiza polaznika seminara. Prezentacije smo timski pripremali tijekom seminara. Na raspolaganju je bila kompjutorska soba i internet, i relativno malo vremena. No, svrha naših analiza vjerojatno nije bila u iscrpnosti analitičkih procjena, već u metodi i timskom radu. A i tako se može puno toga doznati.
 
Poslijepodne završna ceremonija na koju su pozvani i veleposlanici onih zemalja iz kojih su sudionici seminara. Od početka do kraja seminara sve je bilo organizirano profesionalno, s iskustvom i mjerom. Galillee College ima što ponuditi: ne samo puku teoriju o nacionalnoj sigurnosti nego i trezveno i promišljeno iskustvo koje se mora poštovati i prihvaćati. Europski dužnosnici, pogotovo oni iz EU, u Mizri bi mogli svoje globalističke teorije sučeliti realnosti i realnom ugrožavanju nacionalne sigurnosti, a na istome mjestu aktualni bi hrvatski dužnosnici mogli naučiti kakvu odgovornost i ulogu ima država u zaštiti i promicanju nacionalnih vrijednosti i interesa, a ne da se bave samo promicanjem globalizacije.  
 
Tekst i fotografije: prof.dr. Miroslav Tuđman
 
{mxc} 
Sub, 31-07-2021, 00:06:54

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.