Kao sedamnaesti prilog u podlistku o Slobodanu Praljku i hrvatskoj šestorci u Haagu donosimo odlomak iz knjige Slobodana Praljka "Razvoj političkih i vojnih priprema napada ABiH na HVO u središnjoj Bosni i Dolini Neretve 1992.-1994.; Mostar; Ofanziva ABiH na HVO "Neretva 93"; Dragovoljci iz Hrvatske (HV) u ABiH i HVO-u : činjenice i ine istine”. (hkv)

Razvoj političkih i vojnih priprema napada ABiH na HVO u središnjoj Bosni i Dolini Neretve 1992.-1994.; Mostar; Ofanziva ABiH na HVO "Neretva 93"; Dragovoljci iz Hrvatske (HV) u ABiH i HVO-u: činjenice i ine istine”

Tko brani Mostar? Tko je u Kriznom štabu Mostara? Kad je i pod kakvim okolnostima napuštena lijeva strana Mostara – lijeva obala Neretve. A Uborak, a Sutina? A što je sve porušeno i od koga? Kako se naoružavala „Patriotska liga“ i koliko su oružja dobili od Daidže, generala HV i otkud je on dobio oružje? O akciji oslobađanja Mostara, lijeve i desne obale? O pripremama za oslobađanje Sarajeva i ulozi Niaza Praljak knjiga32Batlaka iliti Mate Šarlije iliti Daidže generala HV. Zašto je odbijen moj prijedlog Izetbegoviću u Mostaru, a dugo smo razgovarali u jednom stanu da HVO i A-BiH zajedničkom akcijom deblokiraju Sarajevo? Neće velikog generala i ratnika Safeta Halilovića „ustaše oslobađati“. Da gospodo, mi smo tom trabantu kontraobavještajne službe JNA-e bili ustaše od početka do kraja te Odiseje („Ilijade“). Svi, TUTTI COMPLETI. A za tu akciju posebno smo im dali jedan top T-130 (poslije poznat kao „Sultan“), jedan tenk, nekoliko stotina pušaka, sve što su tražili, naravno i municiju. A sama akcija kakav amaterski fijasko. Nikada to oružje nisu vratili, a poslije su nas tim oruđima tukli. Sve za bratstvo i jedinstvo i ljubav vječnu među narodima. U tom „nesretnom sukobu Hrvata i Muslimana“. Zvuči glupo. Ma kakve akcije, kakav rat, kakvi mrtvi, sve je to dogovor.

Bez komentara!? I sada bih na kraju trebao nešto napisato „pametno“ i „značajno“, „zaokružiti temu“. A što? MOLBU!? Provjerite činjenice, molim, a oko su točne, usvojite ih kao dio mišljenja i govora. A zašto? Jer kao i u KRALJEVINI Jugoslaviji, kao i u SFRJ, kao i uvijek i svuda ovolika količina laži pretvorena u istinu samo je podloga i uzrok ponavljanja klanja. Nema na tim osnovama nikakvog pomirenja, nikakvog razumijevanja, nikakve dobre budućnosti. Nikakvi sitni politički izljevi ljubavi, grljenja i tapšanja neće tu ništa promijeniti. A pogotovo krive, lažne, smiješne isprike ili uvjerenost tih malih bogova da će „zatvoriti povijesnu priču“ čim se oni negdje pojave. Ne ide to tako, poslijeratni je period vrlo, vrlo težak posao, odgovoran i ozbiljan, težak i mučan, osjetljiv i bolan. Pa onima koji žele raditi na taj način kažem i molim, nedajte se ušutkati, ne dajte opsjenarima da nastave posao koji su radili i u SFRJ a koji je doveo do agresije i zločina. A sve je, tvrdili su Haaggodinama, bilo da ne može biti bolje u najboljem od svih svjetova. Idila. I cijela ta komunistička falanga stampedom je pretrčala u demokraciju i u tom društvenom obliku nastavila diktaturu, tiraniju laži i galame.

Diktatura liberalne demokracije, brbljaonica neukih, uhljebljenih i neupitnih koji na svoje ideološke protivnike, na one koji misle drugačije, pljuju, hračkaju, pišaju i seru, lažu i objeđuju bez ikakve efikasne zakonske regulative (koja bi to kao sankcionirala) i bez i najmanje moralne odgovornosti. Čitatelju, za njih je „činjenica“ smetnja, nepotrebna gnjavaža, a u realnom svijetu znanja većina tih Ostapa Bendera bila bi kruha gladna. I zbog toga i samo zbog toga, zbog peneza koje nezasluženo ubiru, održavaju i bore se za društvo u kome je i krivo, i nevažno i vulgarno magarcu prebrojiti zube – kada se želi saznati koliko magarac ima zuba. Razgovarati, raspredati, trućati o broju tovarovih zuba, na sjednicama, sastancima, simpozijumima, dobro plaćenim i klimatiziranim, godinama postojano, omogućuje tim komunističkim skolastičarima dobar život. I ta će se rabota nastaviti, uglavnom su ušutkali one druge – do konačnog zajedničkog društvenog bankrota. Za ime Boga – recite riječ i spasite dušu svoju.

Slobodan Praljak

PRILOG: KOMANDA RK 20. 05. 92. IKM MOSTAR. VOJNA TAJNA. STROGO POVERLJIVO 222-683. Prilog br. Primerak br. 2. Komandi Mostarske br. Zapovest k-ta Hercegovačkog korpusa za. dalja dejstva Sekcije 1:50.000 Nevesinje 1,2,3, i 4 i Mostar 2 i 4 1.

"Neprijatelj nastavlja sa dovodjenjem snaga iz Zapadne Hercegovine u dolinu Neretve, radi ojačanja snaga u širem rejonu Mostara. Produžava sa napadnim dejstvima na naše položaje i objekte. Napadna dejstva su različitog inteziteta i obuhvataju veći deo zone odbrane korpusa sa svim elementima borbenog rasporeda. Težište napada usmerio je na zapadne i severo-zapadne prilaze Mostaru, a posebno na pravcima Lištica-Mostar-; Čitluk-Krivodol-Jasenica, Čitluk-Dobro Selo – s. Baćevići. U napadima angažuje artiljeriju, minobacače i pešadijske snage. Artiljerijom i MB dejstvuje po VP naše artiljerije i minobacača radi njihovog neutralisanja. Najintenzivnija dejstva su iz rejona Dobro Selo, Kruševo, Ljuti Dolac, Žrvnica, Borovčevina i s. Sovići. Pešadijske snage usmerio je za napade za zauzimanje ključnih objekata na Jaseničkoj kosi i objekata Orlovac, Hum, Košaruša. Neprijatelj je u dosadašnjim dejstvima pretrpeo znatne gubitke u živoj sili, što je bitno uticalo na opadanje morala njegovih jedinica. Verovatne dalje namere neprijatelja su da produži napadna dejstva, zauzme ključne objekte na Jaseničkoj kosi, naruši naš sistem odbrane i stvori povoljne uslove za dalja dejstva. Radi ostvarenja postavljenog cilja, pored angažovanja postojećih snaga u dodiru očekivati je dovodjenje snaga iz dubine, ekvivalenta 1-2 brigade. U izvodjenju napadnih dejstava, izbegavaće frontalni napad, nego će prvenstveno koristiti medjuprostore i slabije branjene objekte. Pre napada na pojedine ključne objekte očekivati je jaču koncentraciju artiljerijske i minobacačke vatre radi njihovog neutralisanja. U zoni je očekivati ubacivanje DTG u naš raspored u cilju nanošenja nemira, dezorganizovanja komandovanja i nanošenju gubitaka u Š/s. U narednim dejstvima intenziviraće psihološko-propagandnu aktivnost. 2. Odlučio sam u toku 19/ i po izvršenoj demobilizaciji odbrambenih snaga Istočne Hercegovine i po dovodjenju u širi rejon aerodroma Mostar u cilju sredjivanja b/p izvršiti pregrupisavanje dela snaga H korpusa, uz preduzimanje mera potpunog zaprečavanja ispred p/k i pripremu mostova za rušenje na r. Neretva stabilizovati odbranu na dostignutoj liniji i sprečiti prodor neprijatelju na pravcima: Lištica Mostar, Čitluk-Mostar i Čapljina-Stolac. Gotovost za smenu i pregrupisavanje snaga po meri domobilizacije i pristizanja ljudstva. 3. Zadaci jedinicama: 3.1. Mostarska brigada sa odTO Bjelušine i Potoci i snagama za odbranu aerodroma ladovi 171.VB i borbene grupe 63.pad.brigade i ostalih snaga u zoni organizacije odbrane i zoni: Salakovac – Ušće r.Bune – Čobanovo polje – s. Zijenlje sa zadatkom: po izvršenoj demobilizaciji i smeni 1/1.bTO iz šireg rejona Pijesaka formirati brigadu po formaciji i preuzeti deo položaja Nevesinjske brigade na objektima Orlovac, Kobilovača i Lice. Delom snaga sprečiti prodor snaga neprijatelja sa pravca Podveležje, Mali grad i za eventualni prihvat snaga sa novog položaja. Mešovitu oklopnu-mehanizovanu grupu iz rejona Tasovčića pretpočiniti Nevesinjskoj brigadi. Granice desno; Salakovac – Zijemlje Granice levo; ušće r.Bune, izvor r.Bunica Isključne – Orlijev kuk Podržava KAG Čobanovo Polje – Podveležje KM Severni logor, IKM Jasenica 3.2. Nevesinjska brigada sa OdTO Tasovčići i OdTO Berkovići, čTO, Hodbina i oklopno-mehanizovana 10. brigada iz Tasovčića, organizuje odbranu u zoni: Isključno s.Buna – s. Klepci, Stolac, Orlov kuk sa zadatkom u sadejstvu sa Mostarskom i Trebinjskom brigadom po izvršenoj demobilizaciji i smeni jedinica sa objekata Orlovac, Kobilovača, Lice preuzeti deo položaja Mostarske brigade iz rejona Gubavica – s.Tasovčići, stabilizovati odbranu na dostignutoj liniji, sprečiti prodor i ubacivanje neprijatelja u pozadinu i naoružavanje paravojnih formacija u zoni odgovornosti. Granice desno: Ušće reke Bune – Izvorište Bunice. Uzduš Orlov kuk, Levo gradina – r.Bregava uključ. Stolac. Podržava KAG. www.slobodanpraljak.com 67 D-22 KM Rasadnik IKM Gubavac 3.3. KAG i dalje će vršiti podršku izvodjenja odbrane iz šireg rejona Podveležja. VP: Had 122 mm D-30 V.Stražnica, tt.665 s/i 700 m, jama Golubinka ZnI: V.Stražnica – tt.675. – Krstina (tt. 632 i tt. 655 – Hum (tt. 457) – tt.263 (Blizanci), RNP – širi rejon Mostar, Hum, Orlovac i s.Krivodol, Čula. U sastav had-a ugraditi vod 2/155 mm M-1 – 3 orudja aVBR 128 mm «Plamen» VP: s.Kričanj (j.400 m), Velika K. (tt. 652), tt.675 s/z 1000 m, ZnI: G.Opine – s.Platidol i Velika kosa (tt.652) tt.520 – Slipčići (tt.302) RNP: širi rejon Mostar, s.G.Jasenica – s.Milićevići. Bat. VBR 128 mm «Oganj»: OČR u rejonu Čobanovo polje. Orudje 130 mm i VP u rejonu Čobanovo polje. Za sva orudja pripremiti min. 3. AZOP i to za rejon VP, Mostar, s.Goranci, VP, Dobro selo, s. Blatnica i VP, s.Salaševina, s.Pijesci. 4. Inž. obezbedjenje: 1. Težište inž. obezbedjenja imati na utvrdjivanju, zaprečavanju i obezbedjenju kretanja i manevra po dubini. Utvrdjivanje vršiti u II step. zaštite dogradnjom postojećeg sistema zaštite. Zaklone za zaštitu vršiti poluukopanog i nasutog tipa, obezbedjujući efikasnu zaštitu ljudstva i borbenih sredstava, te efikasno dejstvo. Objekte dobro maskirati. Za svo ljudstvo izraditi zaklone sa podgrudobranskim skloništem. Zaklone raditi sopstvenim snagama. Predvidjeti rejone rezervnih položaja i pristupiti sukcesivnom uredjenju istih. Težište zaprečavanja imati na izradi min.polja i grupa mina ispred p/k odbrane na sigurnom odstojanju. Posebno raditi m/p od poteznih mina. U slučaju nemanja dovoljno vremena m/p i grupe mina postavljati izuzetno i sijanjem. Ove zadatke izvršava ljudstvo koje je zaposjelo položaje. Istočnu obalu r. Neretve dobro zaprečiti izradom mešovitih m/p a sve mostove na r. Neretva pripremiti za rušenje, a isto rušiti po posebnom naredjenju formiranjem GZ. Pripremiti rušenje mosta u s.Buna na r.Buna. Rejon odbrane i po dubini koje organizuje Nevesinjska brigada dobro zapriječiti izradom m/p i grupa mina. Posebnu pažnju posvetiti zapreč. pravaca: s.Buna – s.Kapića avlija, Žitomislić – s.Pijesci, s. Strmac – Stolac, s. Tasovčići – s.Klepci. Puteve po dubini dobro zapriječiti i predvidjeti moguće dionice puta za rušenje. U izradjenim minskim poljima ostaviti prolaze, organizovati KZS i predvidjeti sredstva za zatvaranje istih. Odrediti tačnu lokaciju m/p, uraditi zapisnike minskih polja. Minska polja ojačati TČM postavljanjem mina na sprat. Za ove zadatke prvenstveno angažovati inž.jedinice brigade. Mjesto minskih polja preciziraće komande brigada. KZS-u organizuje svaka jedinica za sebe. U brigadama formirati GOP, te obezbediti nesmetano komuniciranje po frontu i dubini. MES izuzeti iz sopstvene rezerve i dovodjenjem potrebne količine iz skladišta a utrošena MES iz rezerve odmah popuniti. Popunu vršiti po zahtevu. 5. Obezbedjenje borbenih dejstava: a) Moralno-psihološko: preduzeti hitne mere da se sredstva iz SAO Hercegovina koje ostaje na frontu nakon odlaska v/o i vojnika i starešina redovnog sastava iz SR Jugoslavije pravovremeno, a posebno do 25. 05.1 992.godine pripremi za odlučni otpor fašističkim snagama i na taj način spreči prodor hrvatsko-muslimanskih snaga na prostoru Istočne Hercegovine. b) Obaveštajno: težište imati na preduzimanju mera i aktivnosti u cilju nenarušavanja uspostavljenog sistema osmatranja i izvidjanja čime ne dozvoliti bilo kakvo iznenadjenje. c) Bezbednost: U jedinicama i komandama preduzeti mere na otkrivanju organizatora napuštanja položaja i jedinice, prema istima odmah preduzimati energične mere sankcionisanja. d) Pozadinsko: težište imati na zbrinjavanju p/o, opravci TMS, izvlačenju goriva, evakuaciji neispravne i suvišne tehnike sa ratišta, popunu jedinica sa MB i na pružanju pomoći u uspostavljanju sistema pozadinskog obezbedjenja vojske i stanovništva".

Komandant General-major Momčilo Perišić

Sri, 12-08-2020, 22:06:03

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.